Apie mus

1. Asociacijos tikslai: 1.1. tęsti pirmojo Europos kultūros kelio – Camino de Santiago – atšakų, Šv. Jokūbo kelių, nustatymo Lietuvoje darbus, remiantis Santiago de Compostela deklaracijos, Europos Tarybos (Council of Europe) paskelbtos 1987 m. spalio 23 dieną, nuostatomis: humanizmo, laisvės ir teisingumo principais, istoriškai sujungusiais Europos tapatybę sukūrusias kultūras, kuri liudija, kad gyvuoja kolektyvinę atmintį turinti Europos erdvė, per kurią driekiasi atstumus, sienas ir nesutarimus įveikiantys keliai; 1.2. sukurti Lietuvoje Šv. Jokūbo kelių tinklą, tarptautinius ir Lietuvos vidaus maršrutus, ir Šv. Jokūbo kelių ženklinimo sistemą, naudojant vieningą Europos Tarybos pasiūlytą Šv. Jokūbo kelio ženklą, veikiant kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija Lietuvoje; 1.3. imtis koordinuotų veiksmų, kad būtų atkurtas ir įprasmintas šalia Šv. Jokūbo kelių, savivaldybių teritorijose esantis architektūros, kultūros ir gamtinis paveldas; skatinti vietos gyventojų domėjimąsi krikščioniškosiomis Europos šaknimis, religija ir kultūra, tradicijomis ir paveldu, didinti su Lietuvos ir Bažnyčios istorija susijusių objektų lankomumą ir žinomumą; 1.4. suvokiant piligrimystės tradicijos svarbą krikščioniškųjų Europos šaknų išsaugojimui ir stiprinant Europos Sąjungą kaip sąjungą, pagrįstą krikščioniškosiomis vertybėmis, skatinti ir vystyti piligrimystės tradiciją Europoje apskritai, Lietuvoje ir jos savivaldybėse; skatinti prie Šv. Jokūbo kelių esančių miestų, rajonų ir regionų, Europos valstybių tarpusavio kultūrinius mainus, siekiant liudyti nesenstančią Europos kultūrinę tapatybę ir jos vertybes; prisidėti prie unikalaus istorinio, kultūrinio ir intelektinio palikimo sklaidos vietos ir tarptautiniame lygmenyse. 2. Asociacijos uždaviniai: 2.1. savivaldybėse narėse koordinuoti Šv. Jokūbo kelių projekte dalyvaujančių institucijų (turizmo informacijos centrų, švietimo ir kultūros įstaigų, bendruomenių) veiklą; 2.2. rinkti, sisteminti, analizuoti ir kaupti medžiagą apie savivaldybių teritorijose esantį kultūros paveldą (sakraliniai, memorialiniai ir kiti objektai, asmenybės, pasakojimai, papročiai, tradiciniai renginiai, rašytinis, dailės, muzikos, kulinarinis paveldas ir kt.), kurie potencialiai galėtų būti Šv. Jokūbo kelių dalimi; identifikuoti unikalius kultūros paveldo aspektus, būdingus tam tikram miestui ar regionui; 2.3. įvertinti ir atrinkti lankymui pritaikytus objektus, kartu su Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija ir valstybės instituricjomis parengti Šv. Jokūbo kelių maršrutus bei jų aprašymus; 2.4. lankymui nepritaikytus istorinę ar meninę vertę turinčius paveldo objektus pritaikyti lankymui, sukuriant reikiamą infrastruktūrą bei paslaugas, tenkinančias lankytojų poreikius; 2.5. vertinant Šv. Jokūbo kelių objektus, bendradarbiauti ir konsultuotis su Lietuvos bei užsienio mokslo institucijomis, Europos meno ir bažnyčios istorijos ekspertais; 2.6. kuriant Šv. Jokūbo kelių maršrutus, bendradarbiauti su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, turizmo informacijos centrais, muziejais, vietos bendruomenėmis, verslo atstovais, švietimo įstaigomis, mokyklomis; 2.7. vykdyti Lietuvoje identifikuotų Šv. Jokūbo kelių maršrutų stebėseną, maršrutus nuolat atnaujinti papildant naujais objektais bei paslaugomis; 2.8. organizuoti Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje maršrutų populiarinimą ir sklaidą vietos, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse; 2.9. kartu su Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija, Turizmo departamentu prie LR Ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentu prie LR Kultūrosa ministerijos sukurti Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje interneto svetainę, kurioje būtų pateikti maršrutai ir jų aprašymai, visa su objektų lankymu susijusi informacija (darbo valandos, gidai, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos ir kt.); 2.10. vykdyti elektroninę rinkodarą (interneto svetainės, programėlės išmaniesiems telefonams, naujienlaiškiai, socialiniai tinklai ir kt.); 2.11. leisti reklaminius ir informacinius leidinius, bendradarbiauti su žiniasklaida; 2.12. gaminti Šv. Jokūbo kelių atributiką; dalyvauti kuriant ir gaminant Šv. Jokūbo kelių piligrimų pasus ir sertifikatus; 2.13. rengti parodas bei renginius, propaguojančius Šv. Jokūbo kelius ir jų objektus Lietuvoje; rengti edukacinius užsiėmimus, pristatančius savivaldybių, kurių teritorijas kerta Šv. Jokūbo keliai, kulinarinį, gamtinį, kultūrinį paveldą, tradicijų ypatumus, taip pat pasiekimus moksle, mene ir kt.; 2.14. koordinuoti informacijos apie Šv. Jokūbo kelią kaip pirmąjį Europos kultūros kelią ir piligrimų žygius sklaidą, kitų su Šv. Jokūbo keliais susijusių renginių organizavimą savivaldybėse; 2.15. pasinaudoti Lietuvos kultūros tarybos, Kultūros paveldo departamento bei kitų organizacijų programų, skirtų daliniam sklaidos projektų finansavimui, lėšomis, teikiant paraiškas sklaidos projektų įgyvendinimui; 2.16. skatinti valstybės investicijas į Šv. Jokūbo kelių objektų restauravimą ir tvarkymą; 2.17. pasinaudoti ES fondų lėšomis Šv. Jokūbo kelių objektų restauravimui bei jų lankymui reikiamos infrastruktūros kūrimui (privažiavimai, nuorodos, informaciniai stendai, objektų pritaikymas neįgaliųjų lankymui ir kt.); 2.18. bendradarbiauti su Europos Švento Jokūbo kelio federacija (angl. European Federation of Saint James Way) ir ateityje, esant galimybei, tapti jos nare; 2.19. bendradarbiauti su Europos kultūros kelių institutu EICR (angl. European Institute of Cultural Routes), kitų valstybių, prisijungusių prie Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos, regionais, miestais ir organizacijomis.
Steigėjai:
1. Alytaus rajono savivaldybė;
2. Kaišiadorių rajono savivaldybė;
3. Kalvarijos savivaldybė;
4. Kauno miesto savivaldybė;
5. Kretingos rajono savivaldybė;
6. Lazdijų rajono savivaldybė;
7. Marijampolės savivaldybė;
8. Panevėžio miesto savivaldybė;
9. Varėnos rajono savivaldybė.
Prisijungę Savivaldybės:
10. Šiaulių rajono savivaldybė;
11. Šiaulių miesto savivaldybė;
12. Rokiškio rajono savivaldybė;
13. Molėtų rajono savivaldybė;
14. Šilutės rajono savivaldybė;
15. Pasvalio rajono savivaldybė
16. Joniškio rajono savivaldybė;
17. Alytaus miesto savivaldybė;
18. Raseinių rajono savivaldybė;
19. Kelmės rajono savivaldybė;
20. Prienų rajono savivaldybė
21. Birštono savivaldybė;
22. Kauno rajono savivaldybė;
23. Trakų rajono savivaldybė;
24. Elektrėnų savivaldybė;
25. Vilniaus miesto savivaldybė.